Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesülése

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szabó-Szűcs Gabriella, egyéni vállalkozó székhelye: 4030 Debrecen, Vécsey utca 18/1 (a továbbiakban: Vállalkozó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő önálló nyelvtanulási módszert tanuló természetes személy (a továbbiakban: Tanuló) közötti, oktatási jogviszonyban érvényesülő szerződéses feltételeket tartalmazza. Az oktatási szerződés az egyedi szerződésből (jelentkezési űrlap) és a jelen ÁSZF rendelkezéseiből áll.

1.2. Az oktatási szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az ÁSZF feltételeinek a Tanuló által történő elfogadása. A Tanuló az ÁSZF-ben foglaltakat a jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatai bekerülnek a Tanár által vezetett adatbázisba.

2. A tanfolyam tartalma 

2.1. Lingoholic tanfolyam – Magas színvonalú, önálló nyelvtanulási technikákat oktató tanfolyam.

2.1.1. A tanfolyam 12 db 90 perces online megtartott órából áll és 3 db 40 perces online formában történő személyes alkalomból.

2.1.2. A tanfolyam többségében csoportosan, online foglalkozás keretében zajlik, illetve 3 alkalommal online formában beszélgetek személyesen minden Tanulóval. Ez 3 db 40 perces alkalom:

  • a tanfolyam 3. hetében (célok állítása),
  • a közepén (haladás kiértékelése, ha kell, újratervezés)
  • és a végén (tanfolyamon tanultak kiértékelése, célok teljesülésének áttekintése, a hogyan tovább megbeszélése)

2.2. Vállalkozó – A Lingoholic önálló nyelvtanulási tanfolyamot szervező Szabó-Szűcs Gabriella. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy magas színvonalú, idegen nyelv tanulási módszereit elsajátító tanfolyamot szervez a honlapon hirdetett időpontokban, helyszíneken, tanárokkal és feltételekkel.

2.3. Tanár – Szabó-Szűcs Gabriella, aki egyetemi diplomával, nemzetközileg elismert tanítási képesítéssel és több év tanítási tapasztalattal rendelkező több nyelven magas szinten beszélő oktató.

2.4. Tanuló –  Aki a jelentkezési folyamat mind a három lépését időben teljesíti.

3. Ki válhat Tanulóvá?

3.1. Aki a jelentkezési űrlapot kitöltötte.

3.2. Elfogadta az ÁSZF-et és adatkezelési nyilatkozatot.

3.3. Átutalta a tanfolyam díját.

4. Jelentkezési folyamat (beiratkozás) 

4.1. Jelentkezés a következő három lépésből áll:

  • a jelentkezési űrlap kitöltése,
  • ÁSZF elfogadása és adatkezelési nyilatkozat
  • a tanfolyam díjának a honlapon meghirdetett fizetési határidőben történő befizetése, mely a jelentkezési űrlapon kiválasztott fizetési mód szerint egy összegben banki utalással történhet. 

4.2. A jelentkezési folyamat akkor tekinthető befejezettnek és akkor jön létre az egyedi nyelvoktatási szerződés, ha a Tanuló a 4.1. pontban meghatározott mind a három lépést maradéktalanul teljesítette.

5. Jelentkezési – beiratkozási folyamat részleteiben

5.1. Jelentkezési űrlap kitöltése – a Vállalkozó értesítést kap az űrlap kitöltéséről és e-mailben elküldi a Jelentkezőnek a bankszámlaszámot, ahová átutalással tudja rendezni a tanfolyam árát.

5.2.Tanfolyam díjának egyösszegű átutalása, a honlapon meghirdetett határidőn belül.

5.3. Amennyiben a tanfolyam betelt, az a honlapon feltüntetésre kerül.

5.4. Akkor lesz érvényes a beiratkozás, amikor a tanfolyam díja jóváírásra került a Szolgáltató bankszámlaszámán. 

5.5. A jelentkezési folyamat akkor tekinthető befejezettnek, ha a Tanuló az ebben a pontban meghatározott lépéseket a befizetési határidőig maradéktalanul teljesítette.

5.6. Az átutalásnál a megjegyzés rovatba a tanfolyamra jelentkező Tanuló nevét kell feltüntetni.

6. Tájékoztatás a tanfolyam elindulásáról

A Vállalkozó a honlapon meghirdetett jelentkezési határidő letelte után, de még a tanfolyam kezdő napja előtt e-mailt küld a Tanulónak a tanulói csoport megszerveződéséről, a tanfolyam elindulásáról, illetve részletes információkat közöl a csoportról.

7. Kinek ajánlott a tanfolyam

A Közös Európai Referenciakeret szerinti A2-es szinttől (alapszint) ajánlott a tanfolyam.  Illetve azoknak az újrakezdő személyeknek, akik korábban már tanulták az idegen nyelvet, de sokat felejtettek és szeretnék ismereteiket felfrissíteni. Továbbá a haladó szinten lévő nyelvtanulóknak, akik tovább szeretnék fejleszteni a nyelvtudásukat az önálló nyelvtanulás eszközeivel.

8. A tanulói csoport kialakítása, megváltoztatása

8.1. A tanulói csoport mérete – A Vállalkozó vállalja, hogy a honlapon meghirdetett Lingoholic tanfolyamot minimum 4 és maximum 12 tanuló részvételével szervezi meg.

8.2. Abban az esetben, ha a honlapon meghirdetett és az ÁSZF 8.1. pontjában meghatározott minimális létszám hiányában nem indítható a Vállalkozó vállalja, hogy a Tanulónak a már korábban részére befizetett tanfolyam díját a Tanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 4 – 5 munkanapon belül visszafizeti.

9. A tanfolyam félbeszakítására vonatkozó szabályok 

9.1. Amennyiben a tanuló megkezdte a tanfolyamot és legfeljebb 180 perc megtartott óra (2 db 90 percben megtartott online alkalom) után úgy dönt, hogy nem szeretné folytatni, és ezt az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre küldött levelében a bankszámlaszám megadásával közli, abban az esetben a Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a befizetett összeg 50%-át 4-5 munkanapon belül visszafizeti.

9.2. A visszafizetés után a Tanuló a Vállalkozóval/Tanárral szemben az ezen felüli (maradék 50%) tandíjra semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt, követelést.

10. Beiratkozás után

10.1. A Nyelvtanuló tájékoztatást kap a tanfolyam elindulásáról, e-mail formájában, a honlapon meghirdetett jelentkezési határidő után, de még a tanfolyam megkezdése előtt. Ez az e-mail tartalmazza a tanfolyam indulásához szükséges részletes információkat.

10.2. A Tanuló e-mail címére kap egy linket a Tanártól, amelyen keresztül be tud jelentkezni az online órákra.

10.3. A Nyelvtanuló hozzáférést kap a Google Drive mappához, ahol a tanfolyamhoz szükséges dokumentumokat érheti el. Ehhez szükséges, hogy gmail fiókkal rendelkezzen. A gmail fiók a tanfolyamon való részvétel előfeltétele, tekintettel arra, hogy a tanfolyam során a Google Drive használata elengedhetetlen.

11. Kihagyott órákra vonatkozó szabály

Aki nem vesz részt egy adott alkalmon, a kiesett óráért pénzbeli kompenzáció nem illeti meg. Ugyanakkor kérheti a Tanuló, hogy a megadott e-mail címére az adott alkalom vázlatát a szolgáltatást nyújtó Tanár elküldje részére, hangsúlyozandó ennek az igénynek a Tanár felé történő jelzése minden esetben írásos formában, e-mail útján lehetséges. Kihagyott óra esetén nem áll módjában a Tanulónak az órákat másik időpontban teljesíteni. 

12. Tanfolyam ”helyszíne”

12.1. A tanfolyam online oktatás formájában zajlik, online platformon keresztül. 

12.2. Ezen kívül Google Drive mappán keresztül történik a tananyagok megosztása, illetve a tanfolyam ideje alatt egy zárt facebook-csoporton keresztül is történik kommunikáció. 

13. A tanfolyamon való részvétel tárgyi feltételei:

13.1. A tárgyi feltételek biztosítása a Tanuló kötelezettsége minden esetben:

  • Számítógép, tablet vagy mobiltelefon
  • Kielégítő sebességű internetkapcsolat.

13.2. Az órán való részvételhez szükséges információkat a Tanár a szükséges időben eljuttatja a Tanulókhoz.

14.Tananyag

Az Tanár a saját nyelvoktatási programjához ő maga biztosítja a tananyagot.

15. Tematika:

A tematika részletesen itt található

A tanfolyam nyelve magyar.

16. A tanfolyam időtartama 

16.1. A tanfolyam időtartama 12 hét.

16.2. A Tanár heti egyszer 90 percben tartja az online órát.

16.3. Amennyiben valamilyen oknál fogva a Tanár a leegyeztetett időpontban nem tudja megtartani az órát (óraelmaradás történik), úgy azt az alkalmat pótnapon bepótolja.

17. A tanfolyam díja: 44.900 Ft.

17.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott díjazást megváltoztathatja, ezt jelen ÁSZF módosításával és honlapra való feltöltésével jelzi.

17.2. Az új díjszabás az ÁSZF módosításával lép hatályba.

17.3. A jelentkezési űrlap kitöltésének napján hatályos díjszabás szerint jön létre az oktatási szerződés.

18. A tanár helyettesítése

18.1. A tanfolyamot tartó tanár előre közölt időpontban pótórát tart 16.3. pontban foglaltak szerint.

18.2. Helyettesítés megszervezésére nincs mód.

19. Fizetési feltételek

A tanfolyam díjának egyösszegű kifizetése banki átutalással történik. A tanfolyam teljes díjának a honlapon meghirdetett jelentkezési határidőig kell beérkeznie.

Amennyiben a fizetési határidő nincs a honlapon feltüntetve, akkor a fizetési határidő megegyezik a jelentkezési határidővel.