Adatkezelési tájékoztató

Az oktatási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés esetei, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.

Szabó-Szűcs Gabriella e.v.

  • Cím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 18/1

  • Adószám: 68494034-1-29

  • Nyilvántartási szám: 51826424

  • Telefon:  +36 30 312 4972

  • E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Honlap: www.lingoholic.hu

mint Adatkezelő

természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztatója.

Verziószám: GDPR 1.0.

Érvényes: 2020.06.26-tól

BEVEZETŐ

Szabó-Szűcs Gabriella e.v. – mint adatkezelő – Adatkezelési Tájékoztatója azzal a céllal készült, hogy teljes körű tájékoztatást adjon azon természetes személyek részére, akiknek személyes adatait a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok kapcsán, a tájékoztatóban rögzített adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelési Tájékoztatás 2 fejezetből épül fel:

1. első rész: általános érvényű tajékoztatás (itt találja – többek között – jogaira, jogorvoslati lehetőségeire és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást),

2. Az oktatási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés esetei, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában, segítséget nyújthat a tájékoztató végén található ”Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

  • Postai levelezés útján: Szabó-Szűcs Gabriella e.v. 4030 Debrecen, Vécsey utca 18/1.

  • Telefon: +36 30 312 4972

  • E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I. fejezet

Általános – nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó - tájékoztató

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainak ”adatkezelő”- ként megjelölt személy (aki vagy amely önállóan az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az érintett jogai

1.) Kérelmet intézhet az adatkezelő felé:

1.a.) Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy) (továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről.

1.b.) Kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, zárolását (korlátozását)

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot,

ha

a. annak kezelése jogellenes

b. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

c. az adat célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

d. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

2.) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Jogérvényesítés

1.) Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

2.) Másodsorban forduljon a Hatósághoz

3.) Végső esetben forduljon Bírósághoz

Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

II. fejezet

1. A szerződéskötés és a szolgáltatás teljesítése érdekében kezelt adatok:

A szerződéskötés és teljesítés érdekében adatkezelés a folyamat több fázisában is szükségessé válhat.

 

2. A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

2.1. Kapcsolatfelvétel

E-mailben vagy telefonon bárki kérdéssel fordulhat Szabó-Szűcs Gabriellához valamely tanfolyammal vagy nyelvóráva kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bárki bármikor jelentkezhet meghirdetett tanfolyamra vagy kérhet angol vagy német próbaórát

2.2. Kezelt adatok

A kapcsolatfelvétel során a személyes adat érintettje által megadott személyes adatok.

2.3. Az adatkezelés időtartama

Az adatok csak a kapcsolatfelvétel befejezéséig kezelhetők.

2.4. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg a tanfolyamot szervező és tartó Szabó-Szűcs Gabriellának, mint Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

2.5. Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az érintett nevét, bankszámlaszámát, telefonszámát, e-mail címét, időpontját kezeli.

2.6. Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig. A visszavonással kapcsolatos nyilatkozatot az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre történő megküldéssel vonható vissza.

2.7. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a jelentkezési űrlap megküldésével vagy próbaórára való jelentkezéssel ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

3. A szerződés teljesítése

A tanfolyamra jelentkezés alapján a oktatási szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

3.1. Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő a Tanuló nevét, bankszámlaszámát, telefonszámát, e-mail címét, IP címét kezeli.

 

 

Személyes adat megnevezése

Státusz

Miért szükséges?

Név

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

A Tanuló helyes megszólítása és névre szóló számla adása.

Email cím

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

A Tanuló email címére a tanulást segítő anyagok és linkek valamint a tanfolyam előtt és végén kitöltendő nyelvtanulási előzményről szóló kérdőív eljuttatása. A Tanuló és a tanár közötti kapcsolattartás miatt elengedhetetlenül fontos kommunikációs csatorna.

Telefonszám

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

A könnyebb kapcsolattartás valamint a tanfolyam átbeszélése, kérdések gyorsabb megvitatása miatt a Tanulóval és Tanárral egyaránt.

Bankszámlaszám

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

A tanfolyam során felmerülő financiális ügyek rendezése miatt szükséges ezen információt tudni.

IP cím

Automatikusan rögzített

Technikai művelet végrehajtása.

 

A felsorolt Elengedhetetlenül szükséges “kötelező” státusszal jelzett adatok elengedhetetlenül szükségesek a tanfolyamban való részvételhez, mert a tanfolyam online rendszeren keresztül zajlik banki átutalás ellenében.

A kérdőív kitöltése mind a tanfolyam előtt a Tanuló nyelvtanulási múltját, módját tárja fel, mely szükséges a későbbi közös munka precíz, tanulóra szabott kialakításához. A tanfolyam végén az elért szintet, elégedettséget és eredményességet méri fel az adatkezelő.

Az IP címet nem kell megadni, ezt az adatot az adatkezelő weboldala – az érintett hozzájárulása alapján – automatikusan rögzíti.

3.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatok a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezelhetőek.

3.3. Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése.
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

4. A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

4.1. Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

4.2. Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

4.3.Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]