Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelés eseteit, jogalapját, célját, a kezelt személyes/céges adatok körét, valamint az adatkezelés időtartamát tartalmazza.

Szabó-Szűcs Gabriella e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) a természetes/jogi személyek, személyes/céges adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója, azzal a céllal készült, hogy teljes körű tájékoztatást adjon azon természetes/jogi személyek részére, akiknek személyes/céges adatait a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok kapcsán, Szabó-Szűcs Gabriella e.v., mint Adatkezelő kezeli.

A jelen adatkezelési tájékoztató meghatározza az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes/céges adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen dokumentum tájékoztatja az érintetteket az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról.

1. Az adatkezelő adatai:

 • Név: Szabó-Szűcs Gabriella e.v.

 • Cím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 18/1

 • Adószám: 68494034-1-29

 • Nyilvántartási szám: 51826424

 • Telefon: +36 30 3124972

 • E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Honlap: www.lingoholic.hu

Verziószám: GDPR 2.0.

Érvényes: 2022.09.20.-tól

2. Értelmezési probléma

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában és melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban sem talál választ, kérem forduljon az Adatkezelőhöz tájékoztatásért bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

 

I. Általános – nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó - tájékoztató

I.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

 • Az adatkezelés céljainak Adatkezelőként megjelölt személy (aki vagy amely önállóan az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja) személyes/céges adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

 • Az adatkezelő az adatokat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 • Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

I.2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 • Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

 • Az adatközlő köteles minden megadott adatot legjobb tudása szerint, pontosan közölni.

 • Amennyiben az adatközlő nem a saját adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 • Az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé nem továbbít adatot, azt maga végzi, kivéve az Adatkezelő hivatalos szerv vagy hivatal általi megkeresés esetét, amikoris ezekről az adattovábbításokról az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

I.3. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

I.3.1. Kérelmet intézhet az adatkezelő felé:

I.3.1.a. Kérelmezheti tájékoztatását adatai kezeléséről

Az érintett (mint bármely meghatározott, adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy) (továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről.

I.3.1.b. Kérelmezheti adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, zárolását (korlátozását)

Az Adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő adatok törlését. Az adatok törlése során az Adatkezelő az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az Adatkezelő törli az adatot,

ha

a. annak kezelése jogellenes

b. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

c. az adat célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

d. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

I.3.2. Tiltakozhat adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben

a. ha az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b. ha az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

I.3.3. Jogérvényesítés módjai

 • Első körben az Adatkezelőnél éljen panaszával a fenn megadott elérhetőségek egyikén

 • Másodsorban ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; honlap: www.naih.hu.

 • Végső esetben amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

I.4. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

II. A szerződéskötés és a szolgáltatás teljesítése érdekében kezelt adatok:

II.1. A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

II.1.1. Kapcsolatfelvétel

E-mailben, honlapon keresztül (www.lingoholic.hu) vagy facebook messengeren bárki kérdéssel fordulhat az Adatkezelőhöz. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bárki bármikor jelentkezhet a konzultációra, mely minden esetben telefonon, előzetes egyeztetés alapján valósul meg.

II.1.2. Kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében adatkezelés a folyamat több fázisában is szükségessé válhat.

A kapcsolatfelvétel során az adat érintettje által megadott adatok.

a) Jelentkezés

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; a telefonszám vagy e-mail cím az későbbi időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges.

Az adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az adatok a lenti pontban foglaltak szerint kerülnek további kezelésre; elutasítás esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

b) Sikeres elbírálást követő konzultáció

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulás, szolgáltatás teljesítése

A kezelt adatok köre: e-mail cím , név/vállalkozás neve, telefonszám, lakcím/székhely, konzultációs időpontok

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a konzultációhoz kapcsolódó szerződés és számla elkészítése.

Adattovábbítás: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint az onlineszamla.nav.gov.hu portal üzemeltetője részére, a számlák kiállítása és tárolás érdekében.

Adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a konzultáció ellehetetlenülése

Az adatkezelés időtartama: Az adatok csak a kapcsolatfelvétel befejezéséig kezelhetők. Illetve a hozzájárulás visszavonásáig. A visszavonással kapcsolatos nyilatkozatot az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre történő megküldéssel vonható vissza.

c) A szerződés teljesítése

A konzultációra jelentkezés alapján a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

A kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az adatközlő nevét, telefonszámát, e-mail címét, IP címét és lakcímét/székhelye címét kezeli.

 

Adat megnevezése

Státusz

Miért szükséges?

Név

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

Az adatközlő helyes megszólítása és névre szóló számla adása.

Email cím

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

Az adatközlő email címére a konzultációhoz szükséges zoom linket és a konzultáció folyamán használt google drive mappa hozzáférést küldi el. Az adatközlő és az adatkezelő közötti kapcsolattartás miatt elengedhetetlenül fontos kommunikációs csatorna.

Telefonszám

Elengedhetetlenül szükséges “kötelező”

A könnyebb kapcsolattartás valamint a konzultáció átbeszélése, kérdések gyorsabb megvitatása miatt az adatközlővel és Adatkezelővel egyaránt.

Adószám

Elengedhetetlenül szükséges ”kötelező”

Amennyiben vállalkozás számára kerül kiállításra a számla tartalma.

IP cím

Automatikusan rögzített

Technikai művelet végrehajtása.

Lakcím

Elengedhetetlenül szükséges ”kötelező”

A számla kiállítása illetve a szerződés megkötése miatt egyaránt.

Székhely címe

Elengedhetetlenül szükséges ”kötelező”

Amennyiben vállalkozás számára kerül kiállításra a számla tartalma.

 

A felsorolt Elengedhetetlenül szükséges “kötelező” státusszal jelzett adatok elengedhetetlenül szükségesek a konzultáción való részvételhez, mert a konzultáció online rendszeren keresztül zajlik banki átutalás ellenében és számla kiállítással.

Az IP címet nem kell megadni, ezt az adatot az Adatkezelő weboldala – az érintett hozzájárulása alapján – automatikusan rögzíti.

Az adatok törlésének határideje: Az adatok megadását követő 9 év.

 

II.2.1. Facebook oldal

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által https://www.facebook.com/groups/magabiztosanangolulvallalkozoknak alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül.

Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!

FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).

Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése

II.3.1. Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adatkezelő: Szabó-Szűcs Gabriella e.v.

 Cím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 18/1

 Adószám:68494034-1-29

 Nyilvántartási szám:51826424

 Telefon: +36 30 312 4972

 E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Honlap: www.lingoholic.hu

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének

ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes

videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők

küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése

III. Számlázás

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik.

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név/vállalkozás neve, lakcím/székhely címe, vállakozás adószáma

Adatkezelés platformja: elektronikus

Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozó: onlineszamla.nav.gov.hu oldal üzemeltetője állítja ki és tárolja

Adattovábbítása jogcíme: Adatkezelő jogos érdeke

Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 év

Az adatszolgáltatás hiányának estleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

 

IV. 12 hetes konzultációs program

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, Adatkezelő jogos
gazdasági érdeke

A kezelt adatok köre: e-mail cím, lakcím, név, telefonszám, vállalkozások esetében: adószám, székhely; privát konzultációk során elhangzottak; a csoportos online
konzultációk során elhangzottak (FIGYELEM: ezek a felvételek a többi, a
programban résztvevő érintettek számára is hozzáférhetőek!)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a
konzultációkon elhangzottak tárolása esetén a szolgáltatás
minőségének fejlesztése.

Adattovábbítás: a NAV, mint a onlineszamla.nav.gov.hu oldal üzemeltetője felé, a
számlák kiállítása és tárolása érdekében; Zoom Video Communications,
Inc. részére, a video-konferenciák lebonyolítása érdekében (részletes
adatkezelési tájékoztatót lásd: https://zoom.us/privacy)

Az adattovábbítás jogalapjaAdatkezelő jogos érdeke

Adatfeldolgozók: NAV; Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden
Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113)

Az adatok törlésének határideje: név, lakcím/székhely, esetleges adószám
esetében: az adatok megadását követő 9 év, továbbá a konzultációkon
rögzített felvételek esetében, amelyek legkésőbb 5 évet követően
kerülnek törlésre, vagy akkor, ha Adatkezelő egyoldalúan úgy dönt,
hogy azok oktatási értéke már nem arányos az adattárolás jelentette
érintetti érdeksérelemmel

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a szerződés
teljesítésének ellehetetlenülése

 

V. Az adatkezelés jogalapja és irányadó jogszabályok és hatósági együttműködés

V.1. Adatkezelés jogalapja

 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 9 évig kell megőrizni.
  [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 • A szerződés teljesítése.
  [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 • Az Adatkezelő önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg a konzultációt tartó Szabó-Szűcs Gabriella számára, aki egyben Adatkezelő is. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 • Az adatközlő önkéntes hozzájárulása, amit a telefonos konzultáció során ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

V.2. Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek az adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);

 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

V.3. Hatósági együttműködés

 • Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott adatokat.

 • Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az előző pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.